Todistus liikenneluvan hakijan taloudellisista voimavaroista.


Tarkista luvan tarve

Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää tavaraliikennelupaa seuraavin poikkeuksin:

  • Traktorilla saa kuljettaa tavaraa ilman liikennelupaa, jos traktorin suurin sallittu nopeus on enintään 60 km/h.
  • Henkilöliikenneluvan haltija saa kuljettaa tavaraa linja-autolla.

Manner-Suomessa tapahtuva ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnisella mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää ilmoituksen tekemistä Traficomille.

Tavaraliikenteeseen ilmoittautuminen

  • Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen.
  • Myös liikenneluvan haltijan tulee tehdä ilmoitus, jos se suorittaa ammattimaista tavarankuljetusta Manner-Suomessa yli 2,5 tonnisella mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä.

Ammattimaisen tavarankuljetuksen harjoittaminen kansainvälisessä tieliikenteessä kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnin mutta enintään 3,5 tonnin moottoriajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää kevyttä tavaraliikennelupaa.

Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan enintään 2,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ei edellytä liikennelupaa, eikä ilmoituksen tekemistä.Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan
taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä
syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla
harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli
hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa.

Tavaraliikenneluvan
hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja
vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 €
seuraavan auton osalta.

Kevyen tavaraliikenneluvan hakijan tulee
osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 1 800 €
ensimmäisen auton osalta ja vähintään 900 € seuraavan auton osalta, kun haetaan pelkästään kevyttä tavaraliikennelupaa eikä hakijalle ole ennestään muita liikennelupia. Jo
yritys hakee kevyttä tavaraliikennelupaa ja sillä on lisäksi
varsinainen tavaraliikennelupa ja/tai henkilöliikennelupa, osoitettava
vakuusmäärä on 9 000 € ensimmäisen auton (kuorma-auto/linja-auto)
osalta, 5000 euroa seuraavan auton (kuorma-auto/linja-auto) osalta ja
900 € haettavan kevyen tavaraliikenneluvan osalta.

Vakavaraisuutta
osoitettaessa hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset
voimavarat kaikkien voimassaolevien sekä haettavien tavara- ja
henkilöliikennelupien osalta. Tavara- ja henkilöliikenneluvan osalta
ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei
siis molempien lupalajien osalta erikseen.


Vakavaraisuuden osoittaminen

Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai
JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella
hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai suomalaisen luotto-,
rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella
(pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus).


Vakavaraisuuden osoittaminen tilintarkastajan antamalla todistuksella
Todistus tulee olla KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antama ja sen tulee aina perustua
yrityksen viimeisimmän varsinaisen tilinpäätöksen osoittamaan omaan pääomaan.
 Traficom ei hyväksy välitilinpäätöksen perusteella annettua todistusta.
 Traficom ei edellytä, että tilinpäätös on tilintarkastettu tai vahvistettu. Tilintarkastajan harkinnassa on
arvioida todistuksen perustana olevan tilinpäätöksen luotettavuutta.
 Todistuksessa on todettava yrityksen viimeisimmän varsinaisen tilinpäätöksen taseen osoittama oma
Vakavaraisuuden osoittaminen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella tai pankkitalletuksella
Vakavaraisuus osoitetaan takaussitoumuksella tai pankkitalletuksella (pankkivakuudella) muun muassa silloin, kun:
• yrityksen viimeisimmän tilinpäätöksen osoittama oma pääoma ei ole riittävä haettavalle tai
voimassa olevalle lupamäärälle
lupaa hakee vasta perustettu uusi yritys, jolla ei ole vielä tilinpäätöstä. Poikkeuksen voivat
muodostaa yritysmuodon muutostilanteet sekä yritysjärjestelyt kuten jakautumiset.

• lupaa hakee luonnollinen henkilö, jonka kirjanpidosta yksityisenä elinkeinonharjoittajana ei ole
laadittu tasetta tai jonka kirjanpitoa ei pidetty kahdenkertaisena.
Liikennelupien vakuudeksi annettavan pankkivakuuden tulee täyttää muun muassa seuraavat ehdot:
• vakuus on annettu hakijan tai luvanhaltijan liikennelupien vakuudeksi
• pankkitakaus on omavelkainen
• vakuuden edunsaaja/pantinsaaja on Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
• vakuus on voimassa vähintään viiden ja puolen vuoden ajan sen myöntämisestä
• vakuusmäärä on riittävä.
Pankkivakuus on vapautettavissa kesken lupakauden edellyttäen, että luvanhaltija esittää sen sijaan hyväksyttävän
selvityksen vakavaraisuudestaan esim. korvaavan pankkivakuuden tai tilintarkastajan todistuksen.
Muuta huomioitavaa
Kansainvälinen tavarankuljetus yli 2,5 t mutta enintään 3,5 t ajoneuvolla/-yhdistelmällä edellyttää 21.5.2022 alkaen
kevyttä tavaraliikennelupaa ja samalla vakavaraisuuden osoittamista. Kansallisesti ammattimaista tavaran
kuljettamista yli 2,5 t mutta enintään 3,5 t ajoneuvolla/-yhdistelmällä saa edelleen harjoittaa ilmoittamalla siitä
Traficomille. Ilmoituksenvarainen tavarankuljetus Manner-Suomessa ei edellytä vakavaraisuuden osoittamista.
Tilintarkastajan todistuksen ja pankkivakuuden toimittaminen Traficomiin
Tilintarkastajan todistukset ja pankkivakuudet toimitetaan postiosoitteeseen: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom,
PL 320, 00059 TRAFICOM
Tilintarkastajan todistuksen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo(at)traficom.fi
Pankkivakuus toimitetaan alkuperäisenä kappaleena kirjepostina. Sähköisesti allekirjoitetun pankkivakuuden voi
toimittaa osoitteeseen: kirjaamo(at)traficom.fi

Klikkaa lisätiedot Traficomin sivuilta: www.traficom.fi


Haluatko kuulla lisää palveluistamme, soita Osmo Kalmari 0400-215219 tai osmo.kalmari@kalmariunion.com

logo.jpg